START programy programowanie download linki o mnie... kontakt Księga Gości

Programowanie / Algorytmy i schematy blokowe


Algorytm – ściśle określony przepis postępowania definiujący ciąg operacji, których zrealizowanie doprowadza do wyniku będącego rozwiązaniem danego zadania lub klasy zadań.

Schemat blokowy (schemat działania programu, sieć działań) – graficzne przedstawienie rodzaju i kolejności wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania. Schematy działania tworzy się przy użyciu symboli graficznych zwanych blokami. Kształt bloku określa rodzaj czynności, napis wewnątrz bloku precyzuje tę czynność oraz jej parametry. Bloki tworzące schemat działania programu łączy się strzałkami wskazującymi kolejność realizacji operacji algorytmu.

Symbole graficzne stosowane w schematach blokowych:
b_gran.gif
Blok graniczny
Blok graniczny oznacza początek, koniec, przerwanie lub wstrzymanie działań. Może oznaczać rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania podprogramu. Wewnątrz bloku podaje się dowolnie wybraną nazwę wyróżnionego punktu programu.
b_inout.wmf
Blok wejścia-wyjścia
Oznacza czynność wprowadzania danych i przyporządkowania ich zmiennym używanym w dalszej części programu albo czynność wyprowadzania wyników obliczeń.Napis wewnątrz bloku określa rodzaj czynności (np.: Pisz, Czytaj) oraz nazwy zmiennych i kolejność, w jakiej będą one występowały w operacji wejścia-wyjścia.
b_obl.wmf
Blok obliczeniowy
Oznacza wykonanie operacji lub gruby operacji, w wyniku których ulegają zmianie wartości, postać lub miejsce zapisu danych.Wewnątrz bloku określa się rodzaj czynności obliczeniowych i nazwy zmiennych uczestniczących w obliczeniach.
b_dec.wmf
Blok decyzyjny
Oznacza wybór jednego z dwóch wariantów dalszego wykonywania programu, dokonywany na podstawie sprawdzenia warunku wypisanego wewnątrz bloku. Strzałki wychodzące z bloku powinny być opatrzone opisami Tak oraz Nie. Strzałki te wskazują, który z wariantów zostanie wybrany przy spełnionym, a który przy niespełnionym warunku.
b_sub.wmf
Blok wywołanie podprogramu
Oznacza zmianę w przebiegu wykonywania programu na skutek tzw. wywołania podprogramu. Wewnątrz bloku podaje się nazwę podprogramu oraz spis parametrów aktualnych.
b_frag.wmf
Blok fragmentu
Oznacza fragment programu (ciąg czynności) zdefiniowany odrębnie. Wewnątrz bloku podaje się nazwę fragmentu.
b_comm.wmf
Blok komentarza
Służy do umieszczania ewentualnych wyjaśnień dla użytkownika schematu, ułatwiających zrozumienie przeznaczenia poszczególnych jego części.
b_wewn.wmf
Łącznik wewnątrzstronicowy
Służy do łączenia odrębnych części schematu działania znajdujących się na tym samym arkuszu papieru i ułatwia zachowanie przejrzystej postaci schematu. Komplementarne łączniki oznaczone są tym samym napisem wewnętrznym (zwykle liczbą naturalną).
b_miedz.wmf
Łącznik międzystronicowy
Służy do łączenia części schematu działania umieszczonych na odrębnych arkuszach i ułatwia konstruowanie obszernych schematów działań. Napis wewnątrz łącznika powinien określać zarówno numer strony (arkusza), jak i numer łącznika na stronie.

Przedstawione symbole są zgodne z normą PN-75/E-01226 "Przetwarzanie danych. Symbole graficzne", obowiązującą od dnia 1.1.1976 r., jak również z normami międzynarodowymi: ISO 1028 – 1973 (E) "Information processing. Flowchart symbols"; ISO 2636 – 1973 (E) "Information processing. Convention for incorporating flowchart symbols in flowcharts".


Jacek Pazera