Rozeta


wersja 2.0
Spis :

Informacje ogólne
Pliki z danymi
Menu
Plik
Edycja
Widok
Rozmiar
Dodatki
Pomoc
Dodatkowe informacje


Informacje ogólne

Program Rozeta służy do kreślenia diagramów rozetowych.
Jest przeznaczony głównie dla studentów geologii, ale możliwe, że jeszcze komuś się przyda.

Jest to program Freeware. Można z niego korzystać za darmo w celach niekomercyjnych.


Uwaga !
Program nie zmienia żadnych ustawień systemowych (oprócz skojarzenia plików z rozszerzeniem ROZ), nie wykonuje żadnych czynności niebezpiecznych dla systemu, nie wysyła żadnych poufnych informacji przez Internet ani nie wykonuje żadnych innych podejrzanych operacji.
Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ewnewntualne szkody wyrządzone przez ten program.
Używasz go na własne ryzyko.


Pliki z danymi

Pliki z danymi dla programu powinny być zwykłymi plikami tekstowymi. Można je przygotować np. w Notatniku.

Do wykreślenia diagramu rozetowego potrzebne są wartości azymutów.
Każdy azymut powinien znajdować się w oddzielnej linii.

Azymuty powinny być podawane w stopniach.
Do konwersji Radiany-->Stopnie i Grady-->Stopnie możesz wykorzystać Konwerter pomiarów kątowych (menu Dodatki->Konwerter pomiarów).

Wartości azymutów powinny być liczbami rzeczywistymi z zakresu <3.6 E–4951; 1.1 E+4932>.
Znakiem rozdzielającym część calkowitą od części ułamkowej powinien być domyślny znak rozdzielający ustawiony w Ustawieniach Regionalnych lub . (kropka) lub , (przecinek).

Linie rozpoczynające się od znaków: ; (z pewnymi wyjątkami; zob. niżej), #, // są traktowane jako komentarze i nie są brane pod uwagę przy kreśleniu diagramu.
Puste linie są ignorowane.

Chociaż do wykreślenia diagramu potrzebne są tylko azymuty, w plikach z danymi można też podawać kąty upadu.
Znakami rozdzielającymi wartość azymutu od kąta zapadania mogą być: /, \, ;, spacja, tabulator.
Przy kreśleniu diagramu brane są pod uwagę tylko azymuty, a tekst znajdujący się po znakach rozdzielających jest ignorowany.

Jeśli azymut jest większy od 360, wówczas jest on tyle razy zmniejszany o 360, aż osiągnie wartość 360 lub mniejszą.
Wynik zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.
Jeśli azymut jest mniejszy od 0, wówczas dodawane jest do niego 360, aż osiągnie wartość większą lub równą 0.
Wynik zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Przykłady:

Niektóre linie rozpoczynające się od ; są traktowane szczególnie. Są to parametry wyświetlania zapisywane automatycznie przez program. Potrzebne są one do odtworzenia wszystkich ustawień dokonanych przez użytkownika.
Każdy parametr ma postać: ;Nazwa=wartość, np.: ;DiagWidth=460.
Poniżej przedstawiono listę wszystkich parametrów dodawanych przez program.

Nazwa Parametru Opis
MLinesColor kolor linii głównych
MLinesStyle styl linii głównych
SLinesColor kolor linii podrzędnych
SLinesStyle styl linii podrzędnych
FillColor kolor wypełnienia
FillStyle styl wypełnienia
DiagWidth szerokość i wysokość diagramu
BgColor kolor tła
DescText tekst opisujący diagram
DescX pozycja X opisu
DescY pozycja Y opisu
DescFontName nazwa czcionki używanej do wyświetlania opisu
DescFontColor kolor czcionki używanej do wyświetlania opisu
DescFontSize rozmiar czcionki używanej do wyświetlania opisu
DescFontBold pogrubienie czcionki używanej do wyświetlania opisu
DescFontItalic pochylenie czcionki używanej do wyświetlania opisu
DescFontUnderline podkreślenie czcionki używanej do wyświetlania opisu
Author Autor diagramu. Parametr ten jest dodawany tylko raz i jest nim
nazwa zalogowanego użytkownika.

Parametry są zapisywane automatycznie przez program przy otwieraniu/zamykaniu plików. Nie zaleca się modyfikowania parametrów w pliku samodzielnie, gdyż po wczytaniu takiego pliku uzyskany efekt może być daleki od oczekiwanego.
Parametry wyświetlania są dodawane tylko do plików z rozszerzeniem ROZ.

Jeśli chcesz skojarzyć pliki ROZ z programem Rozeta, uruchom program, włącz opcję Skojarz pliki ROZ z programem Rozeta i zrestartuj program.


Menu


Plik

Nowy...

Tworzy nowy plik.

Otwórz...

Wyświetla standardowe okno dialogowe do otwierania plików, w którym należy zaznaczyć plik z danymi i nacisnąć przycisk Otwórz. Wybrany plik zostanie wczytany i automatycznie zostanie wykreślony diagram rozetowy. Jeśli w wybranym pliku znajdują się jakieś nieprawidłowe dane, na pasku statusu zostanie wyświetlony komunikat. By uzyskać więcej informacji o błędach, naciśnij klawisz F12.
Pliki można również otwierać metodą przeciągnij i upuść.

Zapisz diagram...

Pozwala zapisać aktualnie wyświetlany diagram rozetowy jako plik wektorowy WMF (Windows Meta File).
Pliki wektorowe cechują się tym, iż niezależnie od stopnia powiększenia/zmniejszenia zawsze są one wyświetlane z możliwie najlepszą dokładnością. Ponadto zajmują bardzo niewiele miejsca na dysku twardym, ponieważ w pliku nie jest zapisywany rzeczywisty obraz (jak np. w plikach BMP), a lista operacji potrzebnych do odtworzenia obrazu. Stąd też wybór WMF.
Pliki WMF można edytować w wielu popularnych programach graficznych.

Zapisz diagram i dane jako plik HTML...

Pozwala zapisać aktualnie wczytane dane, wyświetlany diagram oraz statystyki jako plik HTML.
Przy zapisie uwzględniane są tylko prawidłowe dane (zobacz Pliki z danymi).

Drukuj...

Drukuje aktualnie wyświetlany diagram.

Zakończ

Kończy działanie programu.


Edycja

Edytuj dane...

Menu to jest aktywne tylko wówczas, jeśli użytkownik wczytał jakiś plik.
Po jego kliknięciu uruchamiany jest Notatnik, do którego wczytywany jest plik aktualnie otwarty przez Rozetę. Umożliwia to edycję danych w Notatniku.
Po zakończeniu edycji i zamknięciu Notatnika diagram jest automatycznie aktualizowany.
W obecnej wersji Rozeta nie posiada wbudowanego edytora danych. Może w następnej wersji ... (jeśli będzie).

Kopiuj obraz do schowka

Kopiuje diagram do schowka systemowego.
Skopiowany obraz można następnie wkleić np. w programie graficznym, czy w edytorze MS Word.


Widok

Pokaż/Ukryj pasek z przyciskami

Wyświetla/ukrywa górny pasek narzędziowy.

Pokaż/Ukryj tabelę z pomiarami

Wyświetla/ukrywa tabelę z pomiarami widoczną po lewej stronie głównego okna programu.
W tabeli tej są wyświetlane wszystkie poprawne wartości azymutów pobrane z ostatnio otwartego pliku.

Pokaż/Ukryj pasek opcji

Wyświetla/ukrywa pasek opcji widoczny po prawej stronie głównego okna programu.
Na pasku tym znajdują się elementy umożliwiające zmianę wyglądu diagramu.

Pokaż/Ukryj pasek opisu

Wyświetla/ukrywa pasek opisu widoczny na dole głównego okna programu.
Na pasku tym znajdują się elementy umożliwiające dodanie tekstu do wyświetlanego diagramu.

Pokaż/Ukryj pasek statusu

Wyświetla/ukrywa pasek statusu widoczny na samym dole głównego okna programu.

Odśwież

Przerysowuje diagram.

Pokaż raport błędów...

Wyświetla szczegółowe informacje o nieprawidłowych danych w pliku wejściowym.

Pełny ekran

Przechodzi w tryb pełnoekranowy, w którym widoczny jest tylko diagram rozetowy.


Rozmiar

Zwiększ o 20

Zwiększa rozmiar obrazu o 20.

Zmniejsz o 20

Zmniejsza rozmiar obrazu o 20.


Dodatki

Konwerter pomiarów kątowych...

Konwerter pomiarów umożliwia dokonanie konwersji pomiarów kątowych.
Jeśli posiadasz dane w gradach albo w radianach, powinieneś je najpierw przekonwertować na stopnie.

Możliwe konwersje:

Stopnie-->Grady Grady-->Stopnie Radiany-->Stopnie
Stopnie-->Radiany Grady-->Radiany Radiany-->Grady

Diagram losowy

Generuje diagram losowy.


Pomoc

Pomoc...

Wyświetla ten plik.

O programie...

Wyświetla okienko informacyjne o programie.


Dodatkowe informacje

Najnowsze informacje dotyczące programu Rozeta, ewentualne poprawki i nowe wersje można znaleźć tutaj: http://www.jack1024.glt.pl/programs/rozeta.html.

Jeśli znajdziesz jakieś błędy lub masz jakieś sugestie dotyczące programu, proszę, napisz do mnie: jack1024@poczta.onet.pl.