Tik-Tak

wersja 1.0
maj 2005
Jacek Pazera

http://www.jack1024.glt.pl/tiktak.html

Spis treści :

Wstęp

Tryby pracy programu
Zegar
BMT (e-Czas)
Windows
UTC
Stoper

Polecenia menu
Tryb
Zegar
BMT (e-Czas)
Windows
Czas uniwersalny UTC
Stoper

Stoper
Start\Ponów
Pauza
Stop
Pokaż przyciski stopera
Skok
+1 sec
-1 sec
+1 min
-1 min

Ustawienia
Pokaż znak trybu
Pokaż datę
Pokaż nazwę strefy czasowej
Tik-Tak-Tik-Tak
Pełny ekran
Czcionka Zegara\Stopera
Rozmiar czcionki +1
Rozmiar czcionki -1
Pogrubienie
Italiki
Strefa czasowa
Domyślna
Wybierz...
Wczytaj ustawienia...
Zapisz ustawienia...
Opcje...

Informacje
Pomoc...
O programie...

Pozostałe elementy menu
Minimalizuj do zasobnika
Zamknij


Okna
Okno główne
Strefy czasowe
Tabela
Aktualizacja stref czasowych
Edycja stref czasowych
Dodawanie stref czasowych
Wybór strefy czasowej
Zapisz ustawienia
Opcje
Główne
Czcionki
Format czasu/daty
Język
Rejestr

Pliki
TimeZones.dat
UserTimeZones.dat
Pliki .tiktak
default.tiktak
TikTak.pdf

Parametry

Rejestr

Skróty klawiszowe

Definicje
uniwersalny czas koordynowany UTC
BMT, e-Czas, czas internetowy
czas letni, DST
czas standardowy
GMT

I na koniec...
Wstęp


Tik-Tak jest programem odmierzającym czas.

Może działać w pięciu trybach:
 1. Zegar, w którym pokazywany jest czas bieżący lub czas w strefie czasowej wybranej przez użytkownika;
 2. BMT (e-Czas), w którym wyświetlany jest tzw. czas internetowy;
 3. Windows, w którym pokazywany jest czas, jaki upłynął od uruchomienia systemu Windows;
 4. UTC, w którym wyświetlany jest uniwersalny czas koordynowany;
 5. Stoper – stoper odmierzający czas z dokładnością do 0.1 sekundy.

Tik-Tak jest programem freeware (darmowym). Został utworzony w środowisku Borland Delphi 7 Personal i można z niego korzystać nieodpłatnie w celach niekomercyjnych.


UWAGA!
Program nie zmienia żadnych ustawień systemowych (oprócz skojarzenia plików tiktak), nie wykonuje żadnych czynności niebezpiecznych dla systemu, nie wysyła żadnych informacji przez Internet ani nie wykonuje żadnych innych podejrzanych operacji.
Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez ten program.
Używasz go na własne ryzyko !Tryby pracy programu

Zegar


Skrót klawiszowy: Ctrl+1

Znak trybu:
Z – jeśli różnica czasu między lokalnym czasem systemowym, a czasem wybranej strefy jest równa 0 lub używana jest domyślna strefa czasowa;
Z+ - jeśli różnica ta jest większa od 0.
Z- - jeśli różnica ta jest mniejsza od 0.
(Jeśli ustawiony jest język angielski, wówczas używane są symbole, odpowiednio: T, T+ i T-).

W trybie Zegar, program wyświetla bieżący czas systemowy lub czas dla strefy wybranej przez użytkownika.


Lokalny czas systemowy


Czas dla strefy: Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż
(różnica czasu: lokalny – wybrany = 0)


Czas dla strefy: Buenos Aires, Georgetown
(różnica czasu: lokalny – wybrany = -5 godz.)


Czas dla strefy: Canberra, Melbourne, Sydney
(różnica czasu: +8 godz.)


By zmienić strefę czasową, kliknij menu Strefa czasowa->Wybierz... lub naciśnij Ctrl+Shift+Z.
Pojawi się okno Strefy czasowe, w którym znajduje się lista dostępnych stref czasowych.
Po dwukrotnym kliknięciu jednego z elementów listy następuje zmiana strefy czasowej na wybraną przez użytkownika. Od tej chwili, w tybie Zegar, pokazywana będzie godzina obowiązująca w wybranej strefie czasowej.

Zmiana strefy czasowej dotyczy tylko programu, nie systemu Windows.
Program nie zmienia żadnych ustawień systemowych dotyczących stref czasowych.

By ustawić bieżącą (systemową) strefę czasową, kliknij menu Strefa czasowa->Domyślna lub naciśnij Ctrl+Shift+D.

Więcej informacji dotyczących stref czasowych w opisie okna Strefy czasowe.

BMT (e-Czas)


Skrót klawiszowy: Ctrl+2

Znak trybu: E


W trybie BMT program wyświetla aktualny czas internetowy (z uwzględnieniem poprawek czasowych wynikających z przejścia z czasu letniego (DST) na czas standardowy i odwrotnie).
Tik-Tak w trybie BMT

Zobacz też definicję BMT

Windows


Skrót klawiszowy: Ctrl+3

Znak trybu: W


W trybie Windows program pokazuje czas, który upłynął od uruchomienia systemu.

Tik-Tak w trybie Windows

UTC


Skrót klawiszowy: Ctrl+4

Znak trybu: U

W tym trybie program wyświetla tzw. koordynowany czas uniwersalny (ang. coordinated universal time).

Tik-Tak w trybie UTC

Zobacz też definicję UTC

Stoper


Skrót klawiszowy: Ctrl+5

Znak trybu: S

W tym trybie program odmierza czas z dokładnością do 0.1 sekundy.

Tik-Tak w trybie Stoper


Klawisze sterujące stoperem:

KlawiszFunkcja
F2 lub przycisk uruchomienie\wznowienie stopera
F3 lub przycisk pauza
F4 lub przycisk zatrzymanie stopera
F4 (naciśnięty 2 razy) zatrzymanie i wyzerowanie stopera
Ctrl + strzałka w prawo przeskok o 1 sekundę do przodu
Ctrl + strzałka w lewo cofnięcie stopera o 1 sekundę
Ctrl + Shift + strzałka w prawo przeskok o 1 minutę do przodu
Ctrl + Shift + strzałka w lewo cofnięcie stopera o 1 minutę


Do sterowania stoperem można wykorzystać także specjalne przyciski sterujące, które domyślnie nie są widoczne. Aby je wyświetlić kliknij menu Pokaż przyciski stopera (lub naciśnij klawisz F5).

Stoper z widocznymi przyciskami sterującymiPolecenia menu

By wyświetlić menu główne, kliknij prawym klawiszem w oknie głównym programu (w dowolnym miejscu).


Menu główne Tik-Taka

Tryb


Zegar

Skrót klawiszowy: Ctrl+1
Przełącza program w tryb Zegar, w którym wyświetlany jest bieżący czas systemowy lub czas dla strefy czasowej wybranej przez użytkownika.

BMT (e-Czas)

Skrót klawiszowy: Ctrl+2
Przełącza program w tryb BMT, w wyświetlany jest czas BMT (czas internetowy).

Windows

Skrót klawiszowy: Ctrl+3
Przełącza program w tryb Windows, w którym pokazywany jest czas, jaki upłynął od uruchomienia systemu Windows.

Czas uniwersalny UTC

Skrót klawiszowy: Ctrl+4
Przełącza program w tryb UTC, w którym wyświetlany jest koordynowany czas uniwersalny.

Stoper

Skrót klawiszowy: Ctrl+5
Przełącza program w tryb Stoper.

Stoper


Start\Ponów

Skrót klawiszowy: F2
Uruchamia\wznawia odmierzanie czasu.

Pauza

Skrót klawiszowy: F3
Wstrzymuje działanie stopera.
By wznowić odmierzanie czasu, kliknij menu Start\Ponów lub naciśnij F2.

Stop

Skrót klawiszowy: F4
Zatrzymuje stoper.
Dwukrotne naciśnięcie klawisza F4 powoduje zatrzymanie i wyzerowanie stopera.

Pokaż przyciski stopera

Skrót klawiszowy: F5
Pokazuje\ukrywa przyciski sterujące stoperem.

Skok

Menu Skok jest aktywne tylko wtedy, gdy stoper jest uruchomiony.
+ 1 sec
Skrót klawiszowy: Ctrl+strzałka w prawo
Przeskok o jedną sekundę do przodu.
- 1 sec
Skrót klawiszowy: Ctrl+strzałka w lewo
Cofnięcie stopera o 1 sekundę.
+ 1 min
Skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+strzałka w prawo
Przeskok o jedną minutę do przodu.
- 1 min
Skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+strzałka w lewo
Cofnięcie stopera o 1 minutę.

Ustawienia


Pokaż znak trybu

Skrót klawiszowy: F6
Wyświetla\ukrywa znak trybu działania programu.

Jeśli włączone, znak trybu jest widoczny w lewym-górnym rogu okna głównego programu.

Wszystkie znaki trybu są opisane w poniższej tabeli:

ZnakOpis

Z, Z+, Z-

T, T+, T-

Widoczny, gdy program działa w trybie Zegar.

Jeśli różnica czasu pomiędzy lokalnym czasem systemowym, a czasem strefy wybranej przez użytkownika jest równa 0 lub używana jest domyślna strefa czasowa widoczny jest znak Z.
Jeśli różnica między czasem lokalnym, a wybranym jest większa od 0, widoczny jest symbol Z+, jeśli różnica ta jest mniejsza od 0 – widoczny jest symbol Z-.

Jeśli ustawiony jest język angielski, wówczas używane są symbole, odpowiednio: T, T+ i T-.

E

wskazuje, że program działa w trybie BMT (e-Czas)

W

wskazuje, że program działa w trbie Windows

U

wskazuje, że Tik-Tak działa w trybie UTC

S

program działa w trybie Stoper


Pokaż datę

Skrót klawiszowy: F7
Pokazuje\ukrywa datę.

Gdy program działa w trybie Zegar, wyświetlana jest data obowiązująca w wybranej przez użytkownika strefie czasowej, lub data bieżąca, w przypadku, gdy używana jest domyślna (systemowa) strefa czasowa.
We wszystkich pozostałych trybach, jeśli Pokaż datę jest włączone, wyświetlana jest lokalna data systemowa.

Pokaż nazwę strefy czasowej

Skrót klawiszowy: F8
Pokazuje\ukrywa nazwę systemowej strefy czasowej lub strefy wybranej przez użytkownika.

Jeśli włączone, nazwa strefy czasowej jest widoczna na samym dole okna głównego programu.
Nazwa strefy jest wyświetlana tylko wówczas, gdy program działa w trybie Zegar.

Tik-Tak-Tik-Tak

Skrót klawiszowy: F9
Włącza\wyłącza "tykanie".

Jeśli włączone, w trybach: Zegar, Windows, UTC i Stoper (jeśli uruchomiony) co sekundę zostaje odegrane "tyknięcie". Natomiast w trybie BMT "tyknięcie" jest odtwarzane co 0.01, 0.1 lub 1 jednostkę (beat), w zależności od wybranego for­matu e-Czasu.

Standardowo odtwarzany jest dźwięk wbudowany w program. Jeśli chcesz od­twarzać swój własny plik dźwiękowy, skopiuj go do katalogu, w którym znajduje się program i zmień jego nazwę na tiktak.wav. Pamiętaj, że musi to być plik w formacie WAV, a jego czas trwania nie powinien przekraczać 1 sekundy.

Pełny ekran

Skrót klawiszowy: F10
Uruchamia\zamyka tryb pełnoekranowy.

Czcionka Zegara\Stopera

Rozmiar czcionki +1
Skrót klawiszowy: Ctrl++
Zwiększa o 1 rozmiar czcionki zegara\stopera.
Rozmiar czcionki -1
Skrót klawiszowy: Ctrl+-
Zmniejsza o 1 rozmiar czcionki zegara\stopera.
Pogrubienie
Skrót klawiszowy: Ctrl+B
Ustawia\usuwa pogrubienie czcionki zegara\stopera.
Italiki
Skrót klawiszowy: Ctrl+I
Ustawia\usuwa pochylenie czcionki zegara\stopera.

Strefa czasowa

Menu to jest aktywne tylko wówczas, gdy program działa w trybie Zegar.
Domyślna
Skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+D
Wybiera domyślną (systemową) strefę czasową.
Wybierz...
Skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+Z
Wyświetla okno Strefy czasowe, w którym widoczna jest lista zdefinio­wanych w programie stref czasowych. Po dwukrotnym kliknięciu jednego z elementów listy, wybierana jest zaznaczona strefa czasowa.

Szczegółowe informacje w opisie okna Strefy czasowe.

Wczytaj ustawienia...

Skrót klawiszowy: Ctrl+O
Umożliwia wczytanie zapisanych wcześniej ustawień programu z plików tiktak.

Zapisz ustawienia...

Skrót klawiszowy: Ctrl+S
Umożliwia zapisanie wszystkich ustawień programu do pliku z rozszerzeniem tik­tak.

Więcej informacji w opisie okna Zapisz ustawienia.

Opcje...

Skrót klawiszowy: F12
Wyświetla okno Opcje, w którym użytkownik ma możliwość zmiany szeregu opcji wpływających na działanie i wygląd programu. Część opcji jest także dostępna w menu głównym programu.

Więcej informacji w opisie okna Opcje.

Informacje


Pomoc...

Skrót klawiszowy: F1
Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową i wczytuje plik help.html (z katalogu Help).

Jeśli plik ten nie istnieje (np. został usunięty przez użytkownika), następuje próba wyświetlenia strony http://www.jack1024.glt.pl/tiktak_help.html, gdzie znajduje się kopia tego dukumentu w wersji online.

O programie...

Skrót klawiszowy: Shift+F1
Wyświetla okienko, w którym podane są następujące informacje: nazwa programu, wersja, data napisania, strona www programu i adres e-mail autora.

Pozostałe elementy menu


Minimalizuj do zasobnika

Skrót klawiszowy: Ctrl+M
Ukrywa okno główne programu i wyświetla ikonkę zegara w zasobniku systemowym (w prawym-dolnym rogu ekranu).

By wyświetlić ponownie okno główne programu, kliknij raz lewym klawiszem na ikonie zegara lub kliknij raz prawym klawiszem i wybierz Przywróć.

Zamknij

Skrót klawiszowy: Esc
Kończy działanie Tik-Taka.Okna


Okno główne


Okno główne to to, które widać po uruchomieniu programu.

Wygląda ono dość nietypowo (nie posiada paska tytułowego, przycisków: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij), jednak to też jest okno.

Wygląd okna głównego można w dużym stopniu modyfikować, ale przy pierwszym uru­chomieniu będzie ono wyglądać mniej więcej tak:


okno główne Tik-Taka


Można w nim zauważyć 4 charakterystyczne elementy:
 1. Znak trybu pracy działania programu (w lewym-górnym rogu); tutaj: Z
 2. Zegar lub Stoper (w zależności od trybu), w części górnej; tutaj: 02:01:59
 3. Datę – pośrodku; na obrazku: czwartek, 12.05.2005
 4. Nazwę strefy czasowej, na dole; w tym przypadku jest to: Środkowoeuropejski czas letni


Po kliknięciu prawym klawiszem w dowolnym punkcie okna głównego pojawi się menu główne. Wszystkie elementy tego menu zostały opisane w części Polecenia menu.

Aby przesunąć okno główne, należy kliknąć lewym klawiszem w dowolnym punkcie okna, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przesunąć okno w żądane miejsce i puścić lewy klawisz myszy (tzw. "lewoprzyciskowy Drag&Drop").

Po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszki w dowolnym punkcie okna głównego wyświetli się systemowe okno Właściwości: Data/Godzina, w którym można zmieniać bieżącą godzinę, datę i strefę czasową:
Uwaga!
Wszystkie zmiany dokonane w oknie Właściwości: Data/Godzina mają wpływ na działanie całego systemu Windows i niektórych programów (w tym Tik-Taka).

Strefy czasowe


Aby wyświetlić okno Strefy czasowe, kliknij menu Strefa czasowa->Wybierz... (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Z).

W oknie tym, użytkownik ma możliwość wybrania strefy czasowej, modyfikowania istnie­jących stref czasowych oraz dodawanie nowych.

Wszystkie zmiany dokonane w strefach czasowych są automatycznie zapisywane po za­mknięciu tego okna.


Tabela

W górnej części okna znajduje się tabela z listą wszystkich dostępnych w programie stref czasowych. Lista ta jest pobierana z dwóch plików:

 1. TimeZones.dat

  W pliku tym są zapisane informacje dotyczące wszystkich systemowych stref czasowych zdefiniowanych w Windows. Plik ten jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu i przy aktualizacji stref czasowych.
  Strefy czasowe odczytane z tego pliku są oznaczane czerwonymi ikonkami , lub , w zależnościod tego, czy różnica czasu pomiędzy czasem da­nej strefy, a czasem GMT jest mniejsza, większa lub równa 0.


 2. UserTimeZones.dat

  W tym pliku są pamiętane wszystkie strefy czasowe dodane przez użytkownika.
  W archiwum z programem (TikTak.rar) znajduje się plik UserTimeZones.dat, w którym zostało zdefiniowanych kilka stref czasowych.
  Strefy czasowe odczytane z tego pliku są oznaczane czarnymi ikonkami , lub , w zależności od tego, czy różnica czasu pomiędzy czasem danej strefy, a czasem GMT jest mniejsza, większa lub równa 0.
  Wszytkie strefy czasowe użytkownika są domyślnie pokazywane na początku tabeli.

Zobacz też opis plików TimeZones.dat i UserTimeZones.dat w części Pliki.

Strefy czasowe dodane lub zmodyfikowane w bieżącej sesji są oznaczane zieloną ikonką .


Aktualizacja stref czasowych

Aktualizacja stref czasowych polega na odczycie z Rejestru informacji dotyczących wszystkich stref czasowych zdefiniowanych w systemie Windows, ich zapisie w pliku TimeZones.dat i wczytaniu zaktualizowanych danych do tabeli.
Strefy czasowe użytkownika (plik UserTimeZones.dat) pozostają niezmienione.

Uwaga!
Przy aktualizacji, wszystkie wcześniej zapisane dane w pliku TimeZones.dat zostaną usunięte.
Jeśli dokonałeś jakichś zmian w systemowych strefach czasowych i chciałbyś je zachować, zaznacz żądane strefy systemowe, kliknij prawym klawiszem i wybierz Oznacz jako użytkownika.
Od tej chwili będą one traktowane jako strefy czasowe użytkownika, a po zamknięciu okna Strefy czasowe zostaną zapisane w pliku UserTimeZones.dat.

Informacja
Przy aktualizacji systemu Windows (http://windowsupdate.microsoft.com) poprawiane są niekiedy informacje dotyczące systemowych stref czasowych.
Dlatego po zaktualizowaniu systemu warto również dokonać aktualizacji stref czasowych w programie Tik-Tak.


Edycja istniejących stref czasowych

Aby móc edytować jakąkolwiek strefę czasową, najpierw zaznacz ją na liście w ta­beli.

Do edycji zaznaczonej strefy służą kontrolki w środkowej części okna:

W polu Nazwa należy wpisać nazwę strefy czasowej. Nazwa ta będzie wyświetlana w oknie głównym.

W sekcji Poprawka czasu GMT należy podać liczbę godzin i minut jaką należy dodać do czasu GMT, aby otrzymać czas edytowanej strefy.

W sekcji Poprawka czasu letniego należy podać liczbę godzin i minut o jaką zmienia się czas edytowanej strefy przy przejściu na czas letni.
W niektórych strefach czasowych nie używa się czasu letniego.

W sekcji Poprawka czasu standardowego należy podać liczbę godzin i minut o jaką zmienia się czas edytowanej strefy przy przejściu na czas standardowy (zimowy).
Poprawka ta jest bardzo rzadko wykorzystywana.

W sekcji Czas letni rozpoczyna się należy podać datę i godzinę rozpoczęcia czasu letniego.

W sekcji Czas standardowy rozpoczyna się należy podać datę i godzinę rozpoczęcia czasu standardowego (zimowego).


Informacja
Jeśli w edytowanej strefie nie wykorzystuje się poprawek czasu letniego i standardowego, należy podać tylko poprawkę GMT, a reszta kontrolek (oprócz Nazwy) powinna zostać wyzerowana.
W tym celu kliknij przycisk Czyść, wpisz nazwę, wprowadź poprawkę GMT i naciśnij OK.


Po zakończeniu edycji, aby zmiany zostały zachowane, naciśnij przycisk OK.

Dodawanie stref czasowych

Aby dodać nową strefę czasową, kliknij przycisk Dodaj.
Nowa strefa zostanie dodana na samym końcu tabeli, a wszystkie parametry nowej strefy (poprawka GMT, poprawka czasu letniego itd.) zostaną ustawione na 0.
Dokonaj żądanych zmian i naciśnij przycisk OK.

Informacja
Po naciśnięciu przycisku Kopiuj, kopiowane są wszystkie parametry zaznaczonej strefy.
Po naciśnięciu przycisku Wklej, do odpowiednich kontrolek wstawiane są wcześniej skopiowane dane.

Jeśli chcesz dodać strefę czasową tylko nieznacznie różniącą się od jednej z istniejących, zaznacz na liście żądaną strefę, naciśnij przycisk Kopiuj, naciśnij Dodaj, a następnie Wklej. Dokonaj korekty parametrów i naciśnij OK.

Wybór strefy czasowej

Aby zmienić strefę czasową w programie, zaznacz na liście żądaną strefę i naciśnij przycisk Użyj zaznaczonej strefy czasowej.
Lub szybciej: kliknij dwukrotnie na liście żądaną strefę czasową.
Zmiana strefy czasowej dotyczy tylko i wyłącznie programu Tik-Tak, nie całego systemu Windows.

Informacja
Po zaznaczeniu jakiejkolwiek strefy czasowej na liście, w dolnej części okna wyświetlana jest data i godzina obowiązująca w zaznaczonej strefie.


Uwaga!
Niektóre strefy czasowe zdefiniowane w Windows mają nieprawidłowo określone daty rozpoczęcia czasu letniego i standardowego.
Tik-Tak pobiera informacje o systemowych strefach czasowych z rejestru Windows, dlatego błędy te pojawiają się również w programie.

Np. dla strefy (GMT +02:00) Kair (Egypt Standard Time), w Windows 2000 Professional (wersja polska z zainstalowanym Service Packiem 4 i wszystkimi dodatkowymi aktualizacjami), w rejestrze systemowym jest zapisana informacja, że czas letni w tej strefie rozpoczyna się w dniu 6 maja (o godz. 00:00 GMT), a czas standardowy (zimowy) w dniu 28 września (o godz. 00:00 GMT).
W rzeczywistości prawidłowymi datami są, odpowiednio: 29 kwiecień, godz. 00:00 GMT i 30 wrzesień, godz. 00:00 GMT (zob. http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=53).

Jednak zdecydowana większość stref czasowych jest określona prawidłowo, a "przypadek Kairu" jest (chyba) przypadkiem odosobnionym.

Zapisz ustawienia


Aby wyświetlić to okno, kliknij w menu głównym Zapisz ustawienia... lub naciśnij kom­binację klawiszy Ctrl+S.


Okno to umożliwia zapis wybranych informacji w pliku tiktak.

Opis wszystkich opcji znajduje się w poniższej tabeli:


OpcjaCo zostanie zapisane
Trybu informacja o biężącym trybie działania programu
Pozycji położenie okna głównego (współrzędne X i Y)
Zegara\Stopera parametry czcionki zegara\stopera oraz format godziny i e-Czasu
Daty parametry czcionki używanej do wyświetlania daty oraz bieżący format daty
Nazwy strefy czasowej właściwości czcionki używanej do wyświetlania nazwy wybranej strefy czasowej
Kolor tła kolor tła okna głównego
Reszta stopień przezroczystości, informacja o tym, czy przyciski stopera są widoczne, czy też nie, czy włączone jest "tykanie" oraz informacja, czy program działa w trybie pełnoekranowym
Wybranej strefy czasowej Informacje dotyczące wybranej strefy czasowej.
Opcja ta jest aktywana tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał jakąś strefę czasową.


Aby zapisać plik z ustawieniami na dysku, podaj nazwę pliku w polu Nazwa pliku.
Możesz też kliknąć przycisk Przeglądaj... i w oknie Zapisywanie jako wybierz żądany katalog i wpisz nazwę pliku.

Gdy zaznaczysz już wszystkie żądane opcje i podasz nazwę pliku, kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli wybrany plik już istnieje na dysku, a opcja Pytaj przy nadpisywaniu będzie zaznaczona (domyślnie), wówczas wyświetli się okno z zapytaniem, czy chcesz nadpisać istniejący plik. Plik zostanie zapisany tylko wtedy, gdy potwierdzisz nadpisywanie.

Jeśli nie podasz rozszerzenia w nazwie pliku, automatycznie zostanie dodane rozszerzenie tiktak.

Jeśli podasz tylko krótką nazwę (bez katalogu), plik zostanie zapisany w katalogu z programem Tik-Tak.


Aby wczytać ustawienia programu z wcześniej zapisanego pliku tiktak, wybierz z menu Wczytaj ustawienia... (lub Ctrl+O), wybierz żądany plik i naciśnij Otwórz.

Opcje


By wyświetlić to okno, wybierz z menu Opcje... (lub naciśnij klawisz F12).

W oknie tym można zmieniać szereg opcji wpływających na wygląd i działanie programu. Część opcji dostępna jest również w menu głównym.

W oknie tym znajdują się 3 przyciski oraz 5 zakładek.

Przyciski: Zapisz ustawienia... i Wczytaj ustawienia... umożliwiają zapis i wczytanie ustawień z plików tiktak.

Po naciśnięciu przycisku Domyślne ustawiane są wartości domyślne. Przy czym, jeśli w katalogu z programem Tik-Tak istnieje plik o nazwie default.tiktak, ustawienia są wczytywane z tego pliku, jeśli plik ten nie istnieje, ustawiane są zaprogramowane wartości domyślne.

Wszystkie zakładki zostały omówione poniżej:

GłówneKolor tła
Umożliwia zmianę koloru tła okna głównego.
Jeśli klikniesz lewym klawiszem na prostokącie poniżej, wyświetli się systemowe okno dialogowe Kolor, w którym należy wybrać żądany kolor i nacisnąć OK.
Jeśli klikniesz prawym klawiszem, zostanie ustawiony kolor domyślny.
Przezroczystość
Ustawia przezroczystość okna głównego.
Przezroczystość: 70%

Uwaga!
Przy ustawieniu 100% okna przestaje być widoczne.
Pokaż znak trybu
Skrót klawiszowy: F6
Jeśli zaznaczone, w oknie głównym będzie pokazywany znak trybu, jeśli odznaczone – znak trybu zostanie ukryty.
Pokaż datę
Skrót klawiszowy: F7
Jeśli zaznaczone, w oknie głównym będzie pokazywana data obowiązująca w wy­branej strefie czasowej.
Pokaż nazwę strefy czasowej
Skrót klawiszowy: F8
Jeśli zaznaczone, w oknie głównym będzie pokazywana nazwa wybranej strefy czasowej.
Tik-Tak-Tik-Tak
Skrót klawiszowy: F9
Jeśli zaznaczone, w trybach: Zegar, Windows, UTC i Stoper (jeśli uruchomiony) co sekundę zostaje odegrane "tyknięcie". Natomiast w trybie BMT "tyknięcie" jest odtwarzane co 0.01, 0.1 lub 1 jednostkę (beat), w zależności od wybranego formatu e-Czasu.

Zobacz też opis menu Tik-Tak-Tik-Tak.
Utwórz skrót na pulpicie
Tworzy\usuwa skrót do programu na pulpicie.
Utwórz skrót w Menu Start
Tworzy\usuwa skrót do programu w Menu Start.


Czcionki
Na zakładce Czcionki znajduje się szereg kontrolek umożliwiających zmianę parametrów czcionek używanych do wyświetlania zegara\stopera, daty i nazwy strefy czasowej.

Rozmiar, Nazwa i Styl raczej nie wymagają szczegółowych instrukcji.

Aby zmienić kolor czcionki należy kliknąć (w odpowiedniej sekcji) na prostokącie obok napisu Kolor :.
Jeśli klikniesz lewym klawiszem, pojawi się okienko Kolor, w którym należy wybrać żądany kolor i nacisnąć OK.
Jeśli klikniesz prawym klawiszem, zostanie ustawiony domyślny kolor systemowy używany przez Windows do wyświetlania m.in. napisów w menu (z reguły jest to kolor czarny).


Format czasu/daty
Znajdują się tutaj 3 sekcje, w których można ustawić żądany format wyświetlania daty, godziny i e-Czasu (BMT).

Do przełączania formatu daty można wykorzystać skrót klawiszowy Ctrl+Shift+A, do przełączania formatu godziny – Ctrl+Shift+T, e-Czasu – Ctrl+Shift+E.

Powyższe skróty klawiszowe są tzw. przełącznikami cyklicznymi, co oznacza, że po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy wybierana jest kolejna opcja z listy, a po osiągnięciu elementu końcowego – wybierany jest element pierwszy itd.


Język

Na tej zakładce użytkownik ma możliwość wyboru wersji językowej programu.
W chwili obecnej obsługiwany jest tylko język polski i angielski.
Przełączanie pomiędzy językami: Ctrl+Shift+L.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, sprawdzana jest wersja językowa sys­temu operacyjnego Windows. Jeśli program został uruchomiony w polskojęzycznej wersji systemu, program automatycznie ustawia język polski, w każdym innym przypadku ustawiany jest język angielski.


Rejestr

Znajduje się tutaj tylko jeden przycisk, po wciśnięciu którego usuwane są wszystkie (utworzone przez program) wartości i klucze z rejestru systemowego, a następnie program jest zamykany.

Więcej informacji w części Rejestr.Pliki


TimeZones.dat

W tym pliku są zapisywane informacje o systemowych strefach czasowych. Plik ten jest tworzony przy pierwszym uruchomieniu programu i w trakcie aktualizacji.
Zobacz też opis okna Strefy czasowe.

Jeśli program został uruchomiony z twardego dysku, plik ten jest zapisywany w katalogu z programem Tik-Tak.

Jeśli program został uruchomiony z płyty CD\DVD, plik ten jest zapisywany w ka­talogu przeznaczonym na pliki tymczasowe. Jest to katalog pamiętany w zmiennej środowiskowej TEMP.
Aby sprawdzić, który to katalog:
 1. Wybierz Menu Start->Uruchom... .
 2. W okienku Uruchamianie napisz command i naciśnij Enter.
 3. Wpisz set temp i naciśnij Enter.
  Powinna pojawić się linia tekstu, w której po łańcuchu TEMP= będzie podany katalog tymczasowy (na poniższym obrazku jest to katalog D:\TEMP)


UserTimeZones.dat

W tym pliku zapisywane są informacje o strefach czasowych dodanych przez użytkownika.

Plik ten jest wczytywany przy uruchamianiu programu, a wszystkie strefy czasowe zdefiniowane w tym pliku pojawiają się na początku listy w oknie Strefy czasowe.

Do programu (archiwum TikTak.rar) został dołączony plik UserTimeZones.dat, w którym zostało zdefiniowanych kilka stref czasowych.

Pliki .tiktak

W plikach z rozszerzeniem tiktak zapisywane są ustawienia programu (zob. opis menu i okna Zapisz ustawienia).

Przy pierwszym uruchomieniu, tworzone jest skojarzenie plików tiktak z programem. Dzięki temu, po dwukrotnym kliknięciu pliku tiktak w Eksploratorze Windows, uruchamiany jest program Tik-Tak i wczytywane są ustawienia z wybranego pliku.

Pliki te są w rzeczywistości zwykłymi plikami INI i można je otworzyć i edytować w dowolnym edytorze tekstowym (np. w Notatniku).
Jednak nie zaleca się modyfikowania tych plików samodzielnie, gdyż po wczytaniu ustawień z tak zmienionego pliku uzyskany efekt może być daleki od oczekiwa­nego.

default.tiktak

W pliku tym są zapisane ustawienia domyślne programu.
Po naciśnięciu przycisku Domyślne w oknie Opcje lub po uruchomieniu Tik-Taka z parametrem d, program wczytuje ustawienia właśnie z tego pliku, a jeśli plik ten został usunięty, ustawiane są zaprogramowane wartości domyślne.

TikTak.pdf

Dokumentacja programu w formacie PDF.
Aby móc otworzyć taki plik potrzebna jest przeglądarka plików PDF - Adobe Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com.Parametry


Tik-Taka można uruchamiać z licznymi parametrami.

Aby uruchomić program z parametrami, kliknij Menu Start->Uruchom... (lub wciśnij kombinację klawiszy: Windows+R), w okienku Uruchamianie wpisz:

TikTak lista_parametrów

naciśnij przycisk OK.
Parametry powinny być rozdzielone spacjami.

Uruchomienie Tik-Taka z dwoma parametrami: e i c


W poniższej tabeli przedstawiono listę wszystkich parametrów obsługiwanych przez program i ich opis:

ParametrOpis
t lub z lub timer lub zegar uruchamia program w trybie Zegar
e lub etime lub bmt uruchamia program w trybie BMT
w lub windows uruchamia program w trybie Windows
u lub utc uruchamia program w trybie UTC
s lub stoper lub stopwatch uruchamia program w trybie Stoper
c lub center po uruchomieniu, okno główne ustawiane jest na środku ekranu
x=n x – oznacza współrzędną x-ową okna głównego, a n określa liczbę pikseli o jaką będzie ono odsunięte od lewej krawędzi ekranu.

Np. wywołanie:

TikTak x=10

ustawia okno główne programu w położeniu 10 pikseli od lewej krawędzi ekranu.
y=n y – oznacza współrzędną y-ową okna głównego, a n określa liczbę pikseli o jaką będzie ono odsunięte od górnej krawędzi ekranu.

Np. wywołanie:

TikTak y=10

ustawia okno główne programu w położeniu 10 pikseli od górnej krawędzi ekranu.
start uruchamia program w trybie Stoper i rozpoczyna odliczanie
fs lub FullScreen uruchamia program w trybie pełnoekranowym
i po uruchomieniu otwierana jest domyślna przeglądarka internetowa i wyświetlana jest strona programu: http://www.jack1024.glt.pl/tiktak.html
d lub default Program jest uruchamiany z ustawieniami domyślnymi.

Jeśli w katalogu z programem Tik-Tak znajduje się plik o nazwie default.tiktak, wówczas wczytywane są wszystkie ustawienia z tego pliku, jeśli plik ten nie istnieje, ustawiane są zaprogramowane wartości domyślne.
f="nazwa_pliku" Wszystkie informacje dotyczące wyglądu, strefy czasowej itd. są pobierane z pliku nazwa_pliku.

Jeśli w nazwie pliku znajdują się znaki spacji, wówczas nazwa powinna być podana w cudzysłowiu.

Jeśli podano plik bez rozszerzenia, automatycznie dodawane jest rozszerzenie tiktak.

Jeśli podano tylko krótką nazwę (bez katalogu), za katalog domyślny jest przyjmowany ten, w którym znajduje się program.

Np. wywołanie:

TikTak f=tz_Sydney

spowoduje wczytanie danych z pliku tz_Sydney.tiktak (przy założeniu, że plik ten znajduje się w katalogu z programem Tik-Tak).

Np. wywołanie:

TikTak f="C:\Moje dane\Pekin"

spowoduje wczytanie danych z pliku Pekin.tiktak znajdującego się w katalogu C:\Moje dane.
Jeśli podano tylko jeden parametr i jest nim nazwa istniejącego pliku, wówczas po uruchomieniu programu następuje wczytanie danych z tego pliku.


Przy analizowaniu parametrów, nie są brane pod uwagę wielkości znaków.
Czyli np.: FullScreen, FULLSCREEN, fullScreen oznaczają ten sam parametr.

Kolejność analizy paramterów jest taka, jak w powyższej tabeli.

Np. wywołanie:

TikTak c x=50 y=50

spowoduje, że pomimo parametru c (wycentrowanie okna głównego), po uruchomieniu programu jego lewy-górny róg będzie się znajdował w punkcie o współrzędnych ekranowych (50;50).Rejestr


Tik-Tak, jak większość programów napisanych dla systemu Windows, zapisuje niektóre ustawienia w Rejestrze systemowym. Wszystkie ustawienia zapisywane są w kluczu:

HKEY_CURRENT_USER\Software\jack1024\TikTak\1.0


Przy pierwszym uruchomieniu, tworzone jest także skojarzenie plików .tiktak z programem. Aby to zrobić tworzone są klucze:

HKEY_CLASSES_ROOT\.TikTak
HKEY_CLASSES_ROOT\TikTak
HKEY_CLASSES_ROOT\TikTak\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\TikTak\shell
HKEY_CLASSES_ROOT\TikTak\shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\TikTak\shell\open\command


Ponadto tworzony jest klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\TikTak.exe


Jeśli nie będziesz już więcej korzystał z programu, najlepiej usunąć wszystkie powyższe klucze (wraz z wartościami), by nie zaśmiecać niepotrzebnie Rejestru.

Aby to zrobić:
 1. Uruchom program i naciśnij klawisz F12 (powinno pojawić się okno Opcje).
 2. Przejdź na zakładkę Rejestr i kliknij przycisk Usuń wszystkie wpisy z rejestru i zakończ program.
 3. Pojawi się okienko dialogowe z zapytaniem: Jesteś pewien?
 4. Kliknij przycisk Tak.Skróty klawiszowe


SkrótFunkcja
Ctrl+Shift+M przełącznik cykliczny trybu pracy programu
Ctrl+1 tryb Zegar
Ctrl+2 tryb BMT (e-Czas)
Ctrl+3 tryb Windows
Ctrl+4 tryb UTC
Ctrl+5 tryb Stoper
F1 pomoc
Shift+F1 wyświetlenie okna informacyjnego
F2 uruchomienie\wznowienie stopera
F3 wstrzymanie stopera
F4 zatrzymanie stopera (2x zatrzymanie i wyzerowanie)
F5 wyświetlenie\ukrycie przycisków stopera
F6 pokazanie\ukrycie znaku trybu
F7 pokazanie\ukrycie daty
F8 pokazanie\ukrycie nazwy strefy czasowej
F9 włączenie\wyłączenie "tykania"
F10 tryb pełnoekranowy
F12 wyświetlenie okna Opcje
Ctrl+Right skok stopera o 1 sek. do przodu
Ctrl+Left cofnięcie stopera o 1 sekundę
Ctrl+Shift+Right skok stopera o 1 min. do przodu
Ctrl+Shift+Left cofnięcie stopera o 1 minutę
Ctrl++ zwiększenie czcionki zegara\stopera o 1
Ctrl+- zmniejszenie czcionki zegara\stopera o 1
Ctrl+B ustawienie\usunięcie pogrubienia czcionki zegara\stopera
Ctrl+I ustawienie\usunięcie pochylenia czcionki zegara\stopera
Ctrl+Shift+D ustawienie domyślnej strefy czasowej
Ctrl+Shift+Z wyświetlenie okna Strefy czasowe
Ctrl+O wczytanie ustawień z pliku tiktak
Ctrl+S zapis ustawień do pliku tiktak
Ctrl+M minimalizacja do zasobnika
Esc wyjście z programu (gdy aktywne jest okno główne)
Ctrl+Shift+A przełącznik formatu daty
Ctrl+Shift+T przełącznik formatu wyświetlania godziny
Ctrl+Shift+E przełącznik formatu wyświetlania e-Czasu
Ctrl+Shift+L przełącznik języka
Shift+F12 ustawienia domyślneDefinicje


UTC

UTC (ang. coordinated universal time) jest czasem wzorcowym, uwzględniającym nieregularności w ruchu obrotowym Ziemi i jest on koordynowany względem czasu słonecznego.
Koordynacja czasu UTC polega na dodawaniu co pewien czas jednej sekundy, tak aby zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku będzie przechodzić nad południkiem w Greenwich o godzinie 12:00 UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0.9 sekundy.
(informacja zaczerpnięta ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/UTC)

Czas UTC jest "czasem bazowym", który jest podstawą do obliczania czasu w róż­nych szerokościah geograficznych. Np. w Polsce obowiązuje czas UTC +01:00, na Hawajach – czas UTC –10:00.

Czas UTC jest czasem "wewnętrznym" systemu Windows (zob. http://msdn.microsoft.com/library/en-us/sysinfo/base/system_time.asp i http://msdn.microsoft.com/library/en-us/sysinfo/base/local_time.asp).

BMT, e-Czas, czas internetowy, Swatch Time

Czas BMT (ang. Biel Mean Time) zwany jest także czasem internetowym, e-Cza­sem, e-Time, Swatch Time, @-Time.

Został on wymyślony przez szwajcarskie zjednoczenie producentów zegarków – firmę Swatch, której centrala znajduje się w miejscowości Biel.

W czasie BMT, doba została podzielona na 1000 jednostek, liczonych od 0 do 999.
Jednostkę tę nazwano beatem (ang. beat – uderzenie, drgnięcie).

1 beat = 1/1000 doby = 86.4 sek.

Zapis czasu BMT wygląda następująco:

@xxx

gdzie:
@ – symbol czasu internetowego;
xxx – liczba beatów, czyli liczba 0-999.

Aby lepiej zrozumieć zależność między czasem "standardowym" a czasem BMT przejrzyj poniższą tabelę:

godzinyminutysekundyBMT
24 1440 86400 @000
12 720 43200 @500
6 360 21600 @250
1 60 3600 @041.6
  1.44 86.4 @001
  1 60 @000.69


W czasie BMT doba rozpoczyna się o godzinie 24:00 czasu lokalnego danej strefy, czyli o godzinie @000. Czas ten nie jest modyfikowany ze względu na położenie geograficzne. Dzięki temu, jeśli w Nowym Jorku jest godzina @173, w Warszawie również mamy godzinę @173.

Pewną niedogodnością jest uwzględnianie poprawek czasowych przy przejściu z czasu letniego na czas standardowy (zimowy) i odwrotnie.
I tak np. w dniu 9 maja 2005 (czas letni) w naszej szerokości geograficznej (15°E) o godzinie 24:00 mamy godzinę @958.4, a nie @000.
Natomiast w tym samym dniu o godz. 24:00 w Casablance, gdzie nie obowiązuje czas letni, jest godzina @000.

czas letni, DST

Czas letni to czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla danego okresu roku, za­zwyczaj różniący się o godzinę od standardowego czasu geograficznego.
Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany najczęściej o godzinę do przodu, więc czas aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego.
(informacja zaczerpnięta ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni)

DST to skrót od Daylight Saving Time, co w dosłownym tłumaczeniu brzmi: czas oszczędzający światło dzienne.
Jest to angielska nazwa czasu letniego i lepiej oddaje ona sens letniej zmiany czasu.

Warto pamiętać, że czas letni na półkuli północnej obowiązuje od kwietnia do października, natomiast na półkuli południowej – od listopada do marca.
I tak np. w dniu 15.05.2005 w Polsce obowiązuje czas letni, natomiast w Sydney – czas standardowy (zimowy).

czas standardowy

Jest to czas lokalny wynikający z położenia geograficznego.
Glob ziemski został podzielony na 24 strefy czasowe o szerokości 15° długości geograficznej. Poszczególne strefy różnią się od siebie o 1 godzinę.
Pierwsza strefa czasowa jest rozciągnięta pomiędzy południkami 352.5 – 7.5°, a jej środek (południk 0°) przechodzi przez Greenwich w Londynie.
W strefie tej obowiązuje czas GMT, na wschód od tej strefy godziny są dodawane, na zachód – odejmowane.
Polska leży w strefie południka 15°, a więc obowiązuje u nas czas GMT +1 go­dzina.

W strefach, w których wykorzystuje się czas letni, czas standardowy jest niekiedy nazywany czasem zimowym.

GMT

Czas GMT (ang. Greenwich Mean Time) jest to średni czas słoneczny na południku zerowym przechodzącym przez Greenwich.
(informacja zaczerpnięta ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_uniwersalny)
Godziny czasu GMT pokrywają się z godzinami czasu UTC.


I na koniec...


Jak większość programów komputerowych, również Tik-Tak zapewne zawiera jakieś błędy, niedociągnięcia. Chociaż starałem się pisać "bez błędów" i testowałem program wielokrotnie, mogłem coś przeoczyć. Kod źródłowy programu to prawie 6200 linii tekstu!

Jeśli dostrzeżesz jakieś błędy lub masz jakieś sugestie dotyczące programu (również krytyczne), napisz do mnie:
jack1024@poczta.onet.pl.

Miłej zabawy z Tik-Takiem życzy

autor